कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Gamagori-shi
10 वटा छ 1 वटा देखि 10 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 蒲郡市民病院前(6237883)

GAMAGOORISHIMINBIYOUINMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 蒲郡本町(6229777)

GAMAGOORIHONMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 蒲郡中小山(6163937)

GAMAGOORINAKAKOYAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 蒲郡松原(6285008)

GAMAGOORIMATSUBARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 926 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 蒲郡中戸甫井(6194895)

GAMAGOORINAKATOBOI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 926 येन वा बढी

ローソン 蒲郡豊岡町(6265425)

GAMAGOORITOYOOKACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 940 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 926 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 蒲郡清田(6278020)

GAMAGOORISEIDA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 蒲郡市民病院前(6237883)

GAMAGOORISHIMINBIYOUINMAE

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 蒲郡本町(6229777)

GAMAGOORIHONMACHI

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 蒲郡中小山(6163937)

GAMAGOORINAKAKOYAMA

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी