कार्यस्थल
Tokai region
Aichi
Ichinomiya-shi
13 वटा छ 1 वटा देखि 13 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 一宮若竹二丁目(6265626)

ICHINOMIYAWAKATAKE2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 955 येन वा बढी

ローソン 一宮森本三丁目(6234270)

ICHINOMIYAMORIMOTO3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 955 येन वा बढी

ローソン 一宮森本三丁目(6234270)

ICHINOMIYAMORIMOTO3CHIYOUME

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 955 येन वा बढी

ローソン 一宮若竹二丁目(6265626)

ICHINOMIYAWAKATAKE2CHIYOUME

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 955 येन वा बढी

ローソン 木曽川玉ノ井(6175283)

KISOGAWATAMANOI

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 960 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 一宮萩原町西御堂(6237914)

ICHINOMIYAHAGIWARACHIYOUNISHIMIDOU

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 960 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 一宮三条道東(6218704)

ICHINOMIYASANJIYOUMICHIHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 960 येन वा बढी

ローソン 木曽川玉ノ井(6175283)

KISOGAWATAMANOI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 960 येन वा बढी

ローソン 一宮萩原町西御堂(6237914)

ICHINOMIYAHAGIWARACHIYOUNISHIMIDOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 960 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 一宮明地(6023343)

ICHINOMIYAMEICHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 960 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 一宮萩原町富田方(6234287)

ICHINOMIYAHAGIWARACHIYOUTOMIDAGATA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 960 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 955 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 一宮今伊勢町(6240589)

ICHINOMIYAIMAISECHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 955 येन वा बढी

ローソン 一宮猿海道(6149624)

ICHINOMIYASARUKAIDOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 955 येन वा बढी