कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Funabashi-shi, Mobara-shi
26 वटा छ 1 वटा देखि 26 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 船橋塚田駅前(6215410)

FUNABASHITSUKADAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 923 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 船橋西船二丁目(6133273)

FUNABASHINISHIFUNA2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 923 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 船橋宮本(6212788)

FUNABASHIMIYAMOTO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 923 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 船橋豊富町(6162895)

FUNABASHITOYOTOMICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 923 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 船橋埠頭(6213351)

FUNABASHIFUTOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 928 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 船橋大神保町(6212771)

FUNABASHIOOJINBOCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 928 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 船橋前原西(6213115)

FUNABASHISHIMAEHARANISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 928 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 928 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 船橋飯山満町三丁目(6151800)

FUNABASHIHASAMACHIYOU3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 930 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 船橋芝山(6143366)

FUNABASHISHIBAYAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

ローソン 船橋薬円台一丁目(6179418)

FUNABASHIYAKUENDAI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 930 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 船橋薬円台六丁目(6197830)

FUNABASHIYAKUENDAI6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 930 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 船橋米ケ崎町(6206109)

FUNABASHIKOMEGASAKICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 930 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 船橋湊町一丁目(6238546)

FUNABASHIMINATOCHIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 930 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 津田沼東(6107420)

TSUDANUMAHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 930 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 船橋金杉八丁目(6205038)

FUNABASHIKANASUGI8CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 923 येन वा बढी

ローソンストア100 船橋本町六丁目(6261137)

FUNABASHIHONCHIYOU6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 923 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 船橋本町二丁目(6271147)

FUNABASHIHONCHIYOU2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 923 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 高瀬町(6212506)

TAKASECHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 980 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 船橋丸山一丁目(6247120)

FUNABASHIMARUYAMA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 茂原高師(6246385)

MOBARATAKASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 船橋西船六丁目(6133592)

FUNABASHINISHIFUNA6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 923 येन वा बढी

ローソン 船橋藤原(6049093)

FUNABASHIFUJIWARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 930 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン・スリーエフ 船橋習志野台(6276593)

FUNABASHINARASHINODAI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソンストア100 本中山(6284061)

MOTONAKAYAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 船橋市役所前(6264354)

FUNABASHISHIYAKUSHIYOMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 925 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン・スリーエフ 船橋二和西(6276268)

FUNABASHIFUTAWANISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 923 येन वा बढी