कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Suminoe-ku Osaka-shi
9 वटा छ 1 वटा देखि 9 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 新北島一丁目南(6121956)

SHINKITAJIMA1CHIYOUMEMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 964 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 新北島七丁目(6066140)

SHINKITAJIMA7CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 964 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 新北島六丁目(6206470)

SHINKITAJIMA6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 964 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 西住之江一丁目(6177135)

NISHISUMINOE1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 964 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 南港南三丁目(6234637)

NANKOUMINAMI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 964 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン Sハイアットリージェンシー大阪(6357819)

SHAIATSUTORIJIENSHIOOSAKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 964 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 粉浜西三丁目(6142817)

KOHAMANISHI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 975 येन वा बढी

ローソン 北加賀屋三丁目(6199540)

KITAKAGAYA3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 975 येन वा बढी

ローソン 平林南一丁目(6173090)

HIRABAYASHIMINAMI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी