कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
Wakabayashi-ku Sendai-shi, Natori-shi
11 वटा छ 1 वटा देखि 11 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 名取熊野堂(6176621)

NATORIKUMANODOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 824 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 名取杜せきのした(6211346)

NATORIMORISEKINOSHITA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 824 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン ツルハドラッグ仙台五橋(6236760)

TSURUHADORATSUGUSENDAIITSUTSUBA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 824 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 名取増田七丁目(6359221)

NATORIMASUDA7CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 824 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 名取愛島台(6273206)

NATORIMEDESHIMADAI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 824 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 名取箱塚一丁目(6196196)

NATORIHAKODZUKA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 824 येन वा बढी

ローソン 仙台河原町(6132204)

SENDAIKAWARAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 824 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台土樋(6176070)

SENDAITSUCHITOI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 824 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台河原町駅前(6244570)

SENDAIKAWARAMACHIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 824 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台沖野(6157670)

SENDAIOKINO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 824 येन वा बढी

ローソン 仙台六丁の目北町(6365486)

SENDAIROKUCHIYOUNOMEKITAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी