कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
47 वटा छ 1 वटा देखि 30 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 栗原一迫(6236636)

KURIHARAICHIHASAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 大衡万葉クリエートパーク(6219543)

OOHIRAMAN'YOUKURIETOPAKU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 大河原バイパス(6176101)

OOGAWARABAIPASU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी

ローソン 仙台坪沼(6113997)

SENDAITSUBONUMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 835 येन वा बढी

ローソン 仙台扇町五丁目(6244535)

SENDAIOUGIMACHI5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 宮城陸運支局前(6249120)

MIYAGIRIKUUNSHIKIYOKUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 古川バイパス(6176041)

FURUKAWABAIPASU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 850 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台扇町五丁目(6244535)

SENDAIOUGIMACHI5CHIYOUME

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 色麻上新町(6132227)

SHIKAMAKAMISHINMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 色麻清水(6249219)

SHIKAMAKIYOMIZU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 南三陸小森(6219566)

MINAMISANRIKUKOMORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

ローソン 南三陸志津川御前下(6353810)

MINAMISANRIKUSHIDZUGAWAGOZENSHITA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 860 येन वा बढी

ローソン 大崎古川駅南(6289578)

OOSAKIFURUKAWAEKIMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台鹿野三丁目(6365227)

SENDAIKANO3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン S東北大学青葉山(6273198)

STOUHOKUDAIGAKUAOBAYAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 825 येन वा बढी

ローソン 岩沼下野郷(6226000)

IWANUMASHIMONOGOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 830 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 仙台茂庭(6048691)

SENDAIMONIWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 825 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 825 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 仙台河原町(6132204)

SENDAIKAWARAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 825 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台土樋(6176070)

SENDAITSUCHITOI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 825 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台高砂二丁目(6048685)

SENDAITAKASAGO2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 825 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台高砂一丁目(6025129)

SENDAITAKASAGO1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 825 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台河原町駅前(6244570)

SENDAIKAWARAMACHIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 825 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台扇町三丁目(6196546)

SENDAIOUGIMACHI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 825 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台出花二丁目(6236926)

SENDAIIDEKA2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 825 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台鹿野一丁目(6370323)

SENDAIKANO1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 825 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン ダイワロイネットホテル仙台一番町(6370263)

DAIWAROINETSUTOHOTERUSENDAIICHIBA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 825 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 仙台宮城野三丁目(6097175)

SENDAIMIYAGINO3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 825 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 名取増田七丁目(6359221)

NATORIMASUDA7CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 825 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 仙台八本松一丁目(6132463)

SENDAIHACHIHONMATSU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 825 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 仙台郡山七丁目(6132470)

SENDAIKOORIYAMA7CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 825 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको