कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Kita-ku Sapporo-shi
11 वटा छ 1 वटा देखि 11 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 札幌北40条西四丁目(6227270)

SATSUPOROKITA40JIYOUNISHI4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 861 येन वा बढी

ローソン 札幌北27条西七丁目(6205334)

SATSUPOROKITA27JIYOUNISHI7CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 861 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 861 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 札幌北30条西十一丁目(6216562)

SATSUPOROKITA30JIYOUNISHI11CHIYOME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 861 येन वा बढी

ローソン 札幌屯田7条一丁目(6216361)

SATSUPOROTONDEN7JIYOU1CHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 861 येन वा बढी

ローソン 札幌北15条西(6097525)

SATSUPOROKITA15JIYOUNISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 865 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 札幌ステーションタワー(6161453)

SATSUPOROSUTESHIYONTAWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌北8条西(6150550)

SATSUPOROKITA8JIYOUNISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 札幌駅北口前(6205239)

SATSUPOROEKIKITAGUCHIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 861 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 札幌北7条西一丁目(6150188)

SATSUPOROKITA7JIYOUNISHI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 861 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 札幌北7条西六丁目(6170720)

SATSUPOROKITA7JIYOUNISHI6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 861 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 札幌新琴似12条(6150805)

SATSUPOROSHINKOTONI12JIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी